Помощен центърПомощ

Общи търговски условия

I. Обща информация

1. Признаване

Общите търговски условия на фирма Auvesta Edelmetalle AG за покупката и съхранението на благородни метали и тяхното управление са договорна основа а сключените договори за покупка на благородни метали между поръчващото лице и Auvesta Edelmetalle AG (наричана по-долу "търговец на благородни метали").

2. Сключване на договора

2.1 Със заявката за сключване на договор за покупка на благородни метали поръчващото лице поръчва благородни метали от търговеца на благородни метали в рамките на един или повече договори за покупка, които метали или се придобиват подялово от поръчващото лице или се придобиват чрез еднократно плащане.

Съдържанието на тези договори за покупка при това е свързано с придобиването или съхранението на физически благороден метал, както и създаването на сметка за съхранение на благороден метал, която се избира от търговеца на благородни метали.

2.2. Договорът за покупка се сключва с приемането на заявката от търговеца на благородни метали. Поръчващото лице не извършва потвърждение на поръчката от търговеца на благородни метали и нейното получаване. Поръчващото лице остава свързано със своята заявка за сключване на договор за покупка за период от две седмици.


II. Придобиване на благородния метал

1. С всяко плащане на поръчващото лице търговецът на благородни метали придобива физически благороден метал (999,9/1000 при злато и сребро/платина/паладий мин. 999,0/1000 под формата на кюлчета) от международно сертифицирана рафинерия (генерично закупуване). Като сертифицирани рафинерии са дефинирани онези рафинерии, които са сертифицирани от „The London Bullion Market Association“ или подобно сдружение на търговци на благородни метали към момента на изпълнението на договора за покупка. Търговецът на благородни метали гарантира оригиналността на доставените благородни метали, които са били избрани със старанието на добър купувач от търговеца на благородни метали.

Между страните съществува съгласие за това, че най-малката единица за придобиване е посочена при съответния начин на покупка. Търговецът на благородни метали може при кредити, кредитни известия и физически доставки да предпише минимални единици за тегло и/или брой, като напр. кюлчета и често използвани единични монети, посочени в брой със съответни данни за теглото в грамове/унции.

По отношение на раздробяването на благородните метали търговецът на благородни метали няма ограничения. Физическата доставка на поръчания благороден метал до поръчващото лице се извършва след доставката от доставчика или рафинерията до търговеца на благородни метали и съгласно важащите там срокове и условия за доставка.

2. Търговецът на благородни метали ще приеме входяща поръчка най-късно на петия работен ден след изпращането й. Придобиване на благороден метал за клиента може да се извърши най-рано след съответното плащане, обаче най-късно в рамките на 5 работни дни. Закупеният от поръчващото лице благороден метал след нанасянето в депото на съответното поръчващо лице се намира в продължение на още 3 работни дни в негово притежание. Горепосоченото изискване важи за поръчващи лица, които правят своите плащания чрез директен дебит, като се вземе под внимание това, че законният срок за възражение по отношение на плащането вече е изтекъл.

Поръчващото лице получава счетоводен отчет за всяка извършена покупка.

С приемането на договора за покупка поръчващото лице получава онлайн достъп, с който по всяко време в Интернет може да види своята наличност и да изготви извлечения от депото. По принцип освен това всяко поръчващо лице може веднъж годишно да изиска извлечения от депото към 31.12. на съответната календарна година. За целта от търговеца на благородни метали за всяка такава заявка се фактурира обща сума в размер на € 15.- без съответния законово дължим данък върху оборота.

3. Ако най-малката единица за закупуване съгласно избрания начин на покупка не бъде покрита от плащанията на поръчващото лице, за да бъде придобита единицата, придобиването на поръчания благороден метал се извършва едва към момента, в който покупната цена за най-малката единица за придобиване бъде покрита от плащания на поръчващото лице като се вземе под внимание точка II, подточка 1, параграф 2 от Общите търговски условия. Тази сума се води като кредит до следващата покупка.

4. Търговецът на благородни метали извършва всички сделки единствено в евро. За целта плащанията, които влизат в други валути на сметката на търговеца на благородни метали, непосредствено преди изпълнението на договора за покупка се превръщат в евро. Евентуално възникващите разходи са за сметка на купувача.

При плащания до поръчващото лице (напр. след покупка на благороден метал от търговеца на благородни метали) поръчващото лице може да избере, дали иска да получи плащането в националната валута или в евро. Без изрична декларация на поръчващото лице търговецът на благородни метали плаща в ЕВРО. Евентуални разходи при плащания, които не се извършват в ЕВРО, са за сметка на поръчващото лице.

5. Плащанията на базата на евро от страна на поръчващото лице могат да бъдат преизчислени за поръчващото лице в други валути, които са необходими за придобиването и осъществяване на закупуването на благородния метал, съгласно банковия референтен курс в деня на придобиване на благородния метал.

6. Покупната цена на благородния метал се определя така, че определената продажна цена на търговеца на благородни метали в деня на приемане на договора за покупка и след получаване на плащането от търговеца на благородни метали в рамките на 5 работни дни служи за основа на поръчката. Търговецът на благородни метали не е свързан с ограниченията на курса на поръчващото лице. Продажната цена на търговеца на благородни метали се определя ежедневно и се записва в ценоразписа в областта за вход на www.auvesta.com. Търговецът на благородни метали изпълнява поръчката по курса за поръчващото лице в рамките на горепосочения срок, който курс се получава съгласно актуалната цена на пазара на благородни метали от горепосочения ценоразпис към съответния търговски ден.

7. В случай на задължение за данък върху оборота при търговия с благородни метали, договорените цени се разбират нето, като съответния данък върху оборота и бруто цената са посочени в ценоразписа в областта за вход.


III. Съхранение и доставка

1. Съхранение

Придобитият за поръчващото лице благороден метал се съхранява от търговеца на благородни метали в нает склад с висока сигурност. В тези случаи търговецът на благородни метали не отговаря за задължения на избрания от него склад, освен ако те не се дължат на задължения, свързани с избора.

Търговецът на благородни метали ще съхранява наличностите благородни метали отделно от собствения капитал на дружеството. Благородните метали на поръчващото лице са застраховани при съхранение. При това благородните метали се съхраняват единствено в складове и трезори, които отговарят на най-строгите изисквания на застрахователните дружества в рамките на застрахователните договори като места за съхранение. Това могат да са складове с високо ниво на сигурност както в страната, така и в чужбина. Актуалното място на съхранение се публикува на Интернет страницата на търговеца на благородни метали. Жиро съхранението е изрично допустимо, но само тогава, когато средствата са защитени за клиента и има достатъчно покритие с физически благородни метали.

По отношение на избора и наблюдението на неговите партньори търговецът на благородни метали отговаря с грижливостта на добър купувач, при което отговорност за случайност или форсмажорни обстоятелства изрично е изключена.

2. Доставка

Поръчващото лице има по всяко време правото да поръча доставката на поръчания и придобит благороден метал до себе си. Във връзка с това трябва да се спазват националните закони, които регулират притежанието или пускането в експлоатация на благородни метали. Минималното количество за доставка е посочено по избрания вид покупка. В каква форма (напр. кюлчета) и на какви части благородните метали ще бъдат доставени се предоставя на избора на търговеца на благородни метали. Покупната цена на благородните метали е без транспортни разходи. При доставка в Германия се дължат следните разходи за доставка:

Поръчващото лице има по всяко време правото да поръча доставката на поръчания и придобит благороден метал до себе си. Във връзка с това трябва да се спазват националните закони, които регулират притежанието или пускането в експлоатация на благородни метали. Минималното количество за доставка е посочено по избрания вид покупка. В каква форма (напр. кюлчета) и на какви части благородните метали ще бъдат доставени се предоставя на избора на търговеца на благородни метали. Покупната цена на благородните метали е без транспортни разходи. При доставка в Германия се дължат следните разходи за доставка:
* (вкл. ДДС 19%)

Евентуални данъци върху вноса, мита и общи законови удръжки на съответната целева страна са за сметка на поръчващото лице. Евентуални искове за издаване от страна на търговеца на благородни метали спрямо съхраняващото лице се прехвърлят на поръчващото лице. Поръчващото лице се съгласява с това прехвърляне с подписването на поръчката.

IV. Закупуване / управление на благородни метали

1. Поръчващото лице има право да предложи за обратно изкупуване придобития от него благороден метал (изцяло или частично) на търговеца на благородни метали в писмена форма. Търговецът на благородни метали ще приеме в рамките на четири работни дни офертата за обратно изкупуване и ще го извърши веднага, а поръчващото лице няма да получи специална декларация за приемане. Покупната цена се определя така, че определената в рамките на 4 работни дни след приемането на договора за продажба на поръчващото лице от търговеца на благородни метали покупна цена се залага като основа на покупката. Покупната цена на търговеца на благородни метали се посочва ежедневно в областта за вход на www.auvesta.com. Ако се начислява законен данък върху оборота, важи AGB II, 7.

Търговецът на благородни метали има право да откаже офертата за обратно изкупуване, ако пазарът на съответния благороден метал е нарушен по някакъв начин, при което търговецът на благородни метали няма възможност за препродаване на благородния метал. За това поръчващото лице ще бъде информирано незабавно в писмена форма.

2. Запис на наличните количества

Записът на наличните количества се проверява и протоколира от контрольора по изразходване на средствата заедно с търговеца на благородни метали на всяко тримесечие. Контрольорът по изразходване на средствата може да е адвокат, данъчен съветник, икономически инспектор или нотариус.

V. Други

1. Такси за депото

За съхранението на поръчващото лице се фактурира такса за депото. Размерът на таксата за депото и нейните особености се определят съгласно съответния вид покупка. Таксата за депото се удържа от сметката на депото.

2. Поръчки чрез посредник

Посредникът работи от собствено име и за собствена сметка. Обръща се внимание на това, че извършва собствена услуга спрямо клиента. Поръчващото лице се информира за това, че посредникът не е упълномощен да извършва консултантски услуги или да прави потвърждения, които се отклоняват от наличните общи търговски условия или от формуляра за поръчка на търговеца на благородни метали. В частност той не може да представя изгледи за услуги или да ги отказва за търговеца на благородни метали.

3. Срок / прекратяване / отговорност / задължения за грижа

3.1 Не се договаря фиксиран срок. Поради това на поръчващото лице се позволява също да увеличава, да намалява или да прекратява месечните плащания. Поръчващото лице също има право да предлага за покупка благородните метали на търговеца на благородни съгласно AGB IV цифра 1.

3.2 Между страните се договаря, че търговецът на благородни метали не отговаря за възникващите за поръчващото лице данъци в резултат на покупката или продажбата на благородни метали. Търговецът на благородни метали не дава данъчни съвети и по отношение на евентуално дължимите данъци и удръжки не може да прави каквито и да било декларации спрямо финансовата служба или други трети лица. Данъчното облагане е според националните закони и евентуално също според споразумението за двойно данъчно облагане. В зависимост от правната ситуация при съхранението в безмитни складове може да се получи ефект на отлагане на данъци.

3.3 Поръчващото лице се задължава незабавно да съобщи за евентуална смяна на адреса си на търговеца на благородни метали. Кореспонденцията винаги се извършва до последния известен адрес на поръчващото лице.

4. Защита на данните

Съдържащите се в тази заявка за покупка, както и други, станали известни в рамките на търговските отношения лични и имуществени данни се запаметяват, използват, оценяват, повикват и прехвърлят (обработка на данни) от търговеца на благородни метали, посредниците и другите участващи страни, било то по електронен или по писмен начин. Това се извършва за целите на управлението и надзора на договора за покупка на благородни метали. Препредаване на данните на неучастващи трети лица е забранено.

5. Писмена форма

Устни или телефонни споразумения изискват писмено потвърждение от търговеца на благородни метали, за да бъдат валидни.

6. Клауза за разделност / юрисдикция

6.1 Ако отделни условия на сключения въз основата на настоящите Общи и специални търговски условия договор с поръчващото лице се окажат невалидни, то това не засяга валидността на останалите условия.

6.2 За договора се прилага изключително немското законодателство.

Версия: 21.07.2014

Указания:

– Auvesta е сключила договор за проверка на складовете с независим контрольор по използване на средствата, който на редовни интервали проверява наличността на складовете.

– На поръчващото лице е било посочено и се посочва изрично това, че цената на благородните метали е пазарна цена, която подлежи на колебания, така че загуба на стойност не може да бъде изключена.